فیلم آموزشی دامپروری

محل نصب پلاک گوش بر روی گوش گوسفند


لطفا برای مشاهده کلیپ های بیشتر، بر روی موضوع مورد نظر زیر کلیک نمایید.

شماره گذاری روی بدن گاو  |  ضدعفونی سرپستان برای دوشش  |  نصب شماره گوش گوسفند

جایگذاری پلاک گوش یک تکه | نحوه دوشش گاو با دستگاه سیار | نصب پلاک گوش گاو | شیردوشی بز و گوسفند