فیلم آموزشی دامپروری

محل نصب پلاک گوش بر روی گوش گوسفند


لطفا برای مشاهده کلیپ های بیشتر، بر روی موضوع مورد نظر زیر کلیک نمایید.

شماره گذاری روی بدن گاو  |  نحوه کار دستگاه سیلوکاتر  |  نصب شماره گوش گوسفند

جایگذاری پلاک گوش یک تکه